Logo Universiteit Utrecht

Nationaal platform voor de talen

Over het Platform

In opdracht van de samenwerkende Nederlandse universiteiten werkt het Nationaal Platform voor de Talen aan vernieuwing van de universitaire talenstudies en streeft het naar een afgestemd en samenhangend studieaanbod. Dat aanbod moet optimaal aansluiten op de belangstelling van studenten en de behoeften van de maatschappij en het bedrijfsleven. Daarbij moeten de inhoud en relevantie van verschillende soorten studies waarin taal een belangrijke rol speelt, goed gecommuniceerd worden. Zowel naar de scholen toe als naar het bedrijfsleven.

Een belangrijke taak van het Platform is de vele lokale initiatieven in kaart brengen waarmee individuele faculteiten hun talenstudies aantrekkelijker en bekender willen maken. Het Platform wil de samenwerking bij het verder ontwikkelen van deze initiatieven bevorderen. Daarbij heeft de website van het Platform een belangrijke functie voor iedereen die informatie zoekt over de universitaire talenstudies en over de beroepsmogelijkheden.

Het Platform werkt er ook aan de relatie tussen universiteit en voortgezet onderwijs te versterken. Het ondersteunt initiatieven die in het kader van Curriculum.nu de kwaliteit van het taalonderwijs bevorderen.

Het werk van het Platform zal uitmonden in een Deltaplan voor de Talen, dat uitgaat van een coherente en breed gedragen visie op de toekomst van universitair talenonderwijs in Nederland.