Nationaal Platform voor de Talen

Actieplan

Het Nationaal Platform voor de Talen heeft in opdracht van de geesteswetenschappelijke faculteiten het actieplan Talen centraal opgesteld voor de toekomst van de universitaire talenopleidingen in Nederland. De faculteiten willen met dit plan de aantrekkelijkheid van de talenstudies voor leerlingen en studenten verbeteren. Daarbij gaat het erom dat leerlingen de taalvakken in het voortgezet onderwijs interessant vinden, dat studiekiezers weten wat de opleidingen inhouden, en dat de arbeidsmarktperspectieven die talenstudies bieden helder zijn.

Download het actieplan

Het actieplan Talen centraal is in oktober 2019 aan het Ministerie van OCW aangeboden. Op dit moment werkt het Platform aan de drie actielijnen die in dit plan zijn opgenomen. Deze actielijnen worden hieronder kort toegelicht.

Actielijn 1: studiekiezers informeren en inspireren

De eerste actielijn is een campagne voor studiekiezers, waarbij leerlingen uit de bovenbouw van het vwo gestimuleerd om de keuze voor een universitaire talenopleiding te overwegen. Om de aantrekkelijkheid van deze opleidingen te vergroten, moeten studiekiezers namelijk zicht hebben op wat een talenstudie inhoudt, welke taalgerichte universitaire opleidingen er zijn, en voor welke beroepen deze opleiden.

Het Platform deed in 2018-2019 onderzoek naar de tevredenheid en toekomstperspectieven van talenstudenten. Het onderzoeksrapport biedt veel inzicht in de ervaringen van studenten tijdens en na hun bacheloropleiding en toont aan dat zij in veel verschillende beroepen en sectoren terechtkomen.

Download het onderzoeksrapport

Begin 2019 is een landelijke promotiecampagne voor de talenopleidingen gelanceerd. Hiervoor is de campagnewebsite Talenstudievoorjou.nl in het leven geroepen, met ervaringsverhalen van studenten en alumni.

Bekijk Talenstudievoorjou.nl

Ook is op deze site algemene informatie over universitaire talenopleidingen te vinden en kunnen studiekiezers via de opleidingenzoeker het complete aanbod aan universitaire bacheloropleidingen op het gebied van talen doorzoeken en een beeld krijgen van de beroepsperspectieven. In het voorjaar en in het najaar worden studiekiezers en hun ouders in aanloop naar de open dagen van universiteiten via social-media-advertenties geattendeerd op deze site.

Actielijn 2: schooltaalonderwijs inhoudelijk verrijken

De tweede actielijn bestaat eruit het onderwijs in de schooltalen in het voortgezet onderwijs te verrijken door samenwerking tussen faculteiten, lerarenopleidingen en middelbare scholen te stimuleren. De voorstellen die zijn gedaan in het kader van Curriculum.nu kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid en de kwaliteit van het talenonderwijs in het voortgezet onderwijs. Daarom ondersteunt het Platform initiatieven die concreet vorm geven aan de curriculumvernieuwing. Hierbij werkt het Platform in nauw overleg met SLO.

In het kader van deze onderwijsvernieuwing heeft het Platform de site Taalwijs.nu opgericht: een online ontmoetingsplek voor taaldocenten, vakdidactici en universitaire taalspecialisten waar zij lesmateriaal en ideeën kunnen uitwisselen. Vanuit Taalwijs wordt een maandelijkse nieuwsbrief aan mvt docenten gestuurd. Als aanvulling daarop ondersteunt het Platform bij de bouw van de website PWS-wereld.nl, die leerlingen hulp biedt bij het schrijven van een profielwerkstuk voor de moderne vreemde talen. Dit doet het Platform in samenwerking met het Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen. Omdat binnen de universitaire wereld nog veel meer initiatieven zijn ontwikkeld om taaldocenten te ondersteunen en te inspireren, heeft het Platform een Taalportaal ontwikkeld die hen wegwijs maakt in het aanbod.

Bekijk Taalwijs.nu

Bekijk PWS-wereld

Bekijk Taalportaal

Verder speelt het Platform een rol bij de inrichting van vaksteunpunten voor de talen, die per schoolvak vraag en aanbod op het gebied van nascholing, curriculumontwikkeling en leerlingactiviteiten bij elkaar brengen. Deze vaksteunpunten zijn bedoeld om, op de leest van de VO-HO-netwerken, de aansluiting en samenwerking tussen het voortgezet en hoger onderwijs te versterken.

Actielijn 3: vernieuwing van de universitaire opleidingen

De derde actielijn omvat acties om vernieuwing van het opleidingsaanbod bij universitaire talenopleidingen te stimuleren. Hiervoor is eerst een inventarisatie gedaan van de projecten die de faculteiten eerder hebben opgezet om het curriculum te vernieuwen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om specialisaties, vakcombinaties, didactiek en voorbereiding op de arbeidsmarkt. Daarna zullen de faculteiten nauw samenwerken aan een alomvattend plan waarbinnen taal- en cultuuropleidingen een plaats hebben naast bredere opleidingen met een interdisciplinaire benadering. Daarbij zijn belangrijke aandachtspunten het definiëren van onderzoekspeerpunten die inspelen op maatschappelijke vraagstukken en het uitbreiden van de doorstroommogelijkheden naar de lerarenopleidingen.