Nationaal Platform voor de Talen

Nieuws

Actieplan ‘Talen centraal’ gepresenteerd aan het ministerie

Het Nationaal Platform voor de Talen heeft eind oktober het actieplan Talen centraal aan het Ministerie van OCW gepresenteerd. Dit plan heeft als doel om de (tot nu toe alsmaar dalende) studenteninstroom in de universitaire talenstudies te vergroten. Het plan omvat drie concrete actielijnen die tezamen een oplossing voor de instroomproblematiek moeten vormen.

Achtergrond

Het plan is opgesteld in opdracht van het Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis van de geesteswetenschappelijke faculteiten. Het bevat een uitgebreide analyse van de problematiek, waaruit blijkt dat met name de schooltalen op dit moment kampen met een alsmaar dalende instroom van nieuwe studenten. Daaraan liggen diverse oorzaken ten grondslag, waaronder de neiging van studiekiezers om breed te kiezen, de focus op maatschappelijk nut en rendement, en het curriculum van de taalvakken in het voortgezet onderwijs dat onvoldoende zicht biedt op de uitdagende inhoud van stalenstudies.

Een oplossing voor de problematiek bij de talenstudies is juist nu hard nodig, omdat de rol van taal- en cultuurexperts in onze huidige geglobaliseerde samenleving onmisbaar is om de goede internationale positie van Nederland te behouden. De gevolgen van een dreigend tekort aan expertise op het gebied van taal en cultuur zouden groot zijn voor de Nederlandse economie, de wetenschap en de maatschappij als geheel. Ook het (dreigende) lerarentekort bij onder meer Nederlands, Duits, Frans en Spaans vraagt om een structurele impuls van de instroom bij de talenstudies.

Oplossingen voor de problematiek

Om de problematiek aan te pakken, worden in het plan drie concrete actielijnen voorgesteld. De eerste actielijn omvat de voortzetting van de campagne ‘Talenstudie voor jou’ om het imago van de universitaire talenstudies bij leerlingen en hun ouders in positieve zin te veranderen. De tweede actielijn omvat het opzetten van een structurele samenwerking van universiteiten, lerarenopleidingen en het voortgezet onderwijs in de vorm van regionale vaksteunpunten voor het Nederlands en voor de moderne vreemde talen. Doel daarbij is om samen een impuls te geven aan de vernieuwing van de schooltalencurricula en een bijdrage te leveren aan de professionalisering van docenten.

De derde actielijn gaat erover dat de universitaire taalopleidingen gezamenlijk tot een weldoordacht aanbod komen van uitdagende, relevante en waardevolle opleidingen die goed op elkaar zijn afgestemd. Daarbij wordt onderzoek opgezet naar de competenties die afgestudeerde talenstudenten te bieden hebben. Ook wordt een programma ontwikkeld om talenstudenten zelf van deze competenties bewust te maken.

Bij het aanbieden van het plan aan de Tweede Kamer op 30 oktober heeft minister Van Engelshoven aangekondigd in de komende periode met de faculteiten in gesprek te gaan over het plan.

Download het actieplan

Talen centraal is te downloaden via deze link. Voor vragen of meer informatie kunt u contact met ons opnemen via talenplatform.fgw@vu.nl.


terug