Logo Universiteit Utrecht

Nationaal Platform voor de Talen

Nieuws

Persbericht: Nieuw Landelijk Platform maakt zich hard voor talenonderwijs

Is verengelsing van het hoger onderwijs nu wel of geen goede zaak? Welke economische voordelen loopt Nederland mis doordat we steeds slechter Duits en Frans spreken? Hoe lossen we het tekort aan docenten Nederlands en Duits in het voortgezet onderwijs op? Met dit soort vraagstukken gaat een nieuw Landelijk Platform voor de Talen zich bezighouden.

Het platform is een samenwerking tussen zeven academische instellingen. Met de aanstelling per 1 april van emeritus hoogleraar Mike Hannay als voorzitter kan het samenwerkingsverband van talenopleidingen in Nederland van start.

Het platform moet de belangen behartigen van talenstudies, samenwerking initiëren en vernieuwing stimuleren. Verkend wordt hoe de banden tussen de universiteiten onderling en met het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs versterkt kunnen worden.

De komst van het landelijke talenplatform is een belangrijke stap gelet op de zorgwekkende situatie wat betreft de instroom van studenten in (leraren)opleidingen voor vakken als Duits en Nederlands. Het platform hoopt de aantrekkelijkheid van talenopleidingen voor studenten te vergroten. Bovendien heeft Nederland als meertalige samenleving behoefte aan beleid om verstandiger en efficiënter om te kunnen gaan met de talen in ons land, zoals de KNAW aangeeft in het vorige week verschenen rapport Talen voor Nederland.

Verbeteren status talenstudies

Voorzitter Mike Hannay krijgt de opdracht om de status van taal en van talenstudies in Nederland te verbeteren, door de mogelijkheden van een talenstudie beter te communiceren naar scholen toe, en door met docenten in het voortgezet onderwijs samen te werken aan de ontwikkeling van nieuwe uitdagende curricula.
Hannay is emeritus hoogleraar Engelse Taalkunde. Hij volgde zijn opleiding in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens zijn studie liep hij stage in de Volkswagenfabrieken in Duitsland, waar hij leerde dat taal in specifieke gebruikscontexten bestudeerd dient te worden. Als hoofdredacteur was hij betrokken bij de handwoordenboeken van Van Dale en tussen 2006 en 2009 was hij onder meer eindverantwoordelijk voor de centraal schriftelijke eindexamens voor havo en vwo. Ook was de taalkundige actief in de landelijke stuurgroep Vakdidactiek en was hij voorzitter van het meesterschapsteam voor de moderne vreemde talen, waarbij hij nauw samenwerkte met vakdeskundigen en vakdidactici Frans, Duits en Engels uit het hele land.
Als voorzitter van het Platform voor de Talen zal Hannay als makelaar fungeren tussen de betrokken partijen en tevens een diplomatieke functie hebben. Hij wordt daarbij ondersteund door een klein bureau. Het Platform is gevestigd aan de Vrije Universiteit.

Deltaplan Talenonderwijs

In het huidige debat en bij toekomstige discussies over taalbeleid, het monopolie en de kwaliteit van het Engels of de kwetsbaarheid van kleinere talen, kan een beroep worden gedaan op de expertise van het platform. Hannay zal werken aan een breed gedragen visie op de toekomst van het talenonderwijs in Nederland, uitmondend in een Deltaplan Talenonderwijs. De aandacht zal in eerste instantie vooral uitgaan naar de schooltalen Engels, Duits, Frans en Nederlands.

Het Landelijk Platform voor de Talen is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Universiteit Leiden, het Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen en de Radboud Universiteit. Dit bericht is opgesteld door het landelijk Disciplineoverleg van de Letteren en Geesteswetenschappen (DLG). De Radboud Universiteit is penvoerder voor dit overleg.

 


terug