Logo Universiteit Utrecht

Nationaal Platform voor de Talen

Activiteiten

Wat doet het Nationaal Platform voor de Talen?

Het Nationaal Platform voor de Talen heeft in opdracht van de geesteswetenschappelijke faculteiten het actieplan Talen centraal opgesteld voor de toekomst van de universitaire talenopleidingen in Nederland. De faculteiten willen met het Deltaplan de aantrekkelijkheid van de talenstudies voor leerlingen en studenten verbeteren. Daarbij gaat het erom dat leerlingen de taalvakken in het voortgezet onderwijs interessant vinden, dat studiekiezers weten wat de opleidingen inhouden, en dat de arbeidsmarktperspectieven die talenstudies bieden helder zijn.

Het actieplan Talen centraal is in oktober 2019 aan het Ministerie van OCW aangeboden en is te downloaden via deze link. Op dit moment werkt het Platform aan de drie actielijnen die in dit plan zijn opgenomen. Deze actielijnen worden hieronder kort toegelicht.

Actielijn 1: studiekiezers informeren en inspireren

De eerste actielijn is een campagne voor studiekiezers, waarbij leerlingen uit de bovenbouw van het vwo gestimuleerd om de keuze voor een universitaire talenopleiding te overwegen. Om de aantrekkelijkheid van deze opleidingen te vergroten, moeten studiekiezers immers zicht hebben op wat een talenstudie inhoudt, welke taalgerichte universitaire opleidingen er zijn, en voor welke beroepen deze opleiden.

Het Platform heeft daarom een promotiecampagne opgezet voor studiekiezers. Hiervoor is de campagnesite Talenstudievoorjou.nl in het leven geroepen, waarop interviews met studenten en alumni te lezen zijn. Ook is op deze site algemene informatie over universitaire talenopleidingen te vinden en kunnen studiekiezers via de opleidingenzoeker het complete aanbod aan universitaire bacheloropleidingen op het gebied van talen doorzoeken en een beeld krijgen van de beroepsperspectieven. In het voorjaar en in het najaar worden studiekiezers en hun ouders in aanloop naar de open dagen van universiteiten via sociale-media-advertenties geattendeerd op deze site.

Actielijn 2: schooltaalonderwijs inhoudelijk verrijken

De tweede actielijn bestaat eruit het onderwijs in de schooltalen in het voortgezet onderwijs te verrijken door samenwerking tussen faculteiten, lerarenopleidingen en middelbare scholen te stimuleren. De voorstellen die zijn gedaan in het kader van Curriculum.nu kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid en de kwaliteit van het talenonderwijs in het voortgezet onderwijs. Daarom ondersteunt het Platform initiatieven die erop gericht zijn die curriculumvernieuwing concreet vorm te geven. Hierbij werkt het Platform in nauw overleg met SLO.

In het kader van deze onderwijsvernieuwing heeft het Platform de site Taalwijs.nu opgericht: een online ontmoetingsplek voor taaldocenten, vakdidactici en universitaire taalspecialisten waar zij onder meer innovatief lesmateriaal kunnen uitwisselen. Als aanvulling daarop ondersteunt het Platform bij de bouw van de website PWS-wereld.nl, die leerlingen hulp biedt bij het schrijven van een profielwerkstuk voor de moderne vreemde talen. Dit doet het Platform in samenwerking met het Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen.

Verder speelt het Platform een rol bij de inrichting van de vaksteunpunten voor de talen, die per schoolvak vraag en aanbod op het gebied van nascholing, curriculumontwikkeling en leerlingactiviteiten bij elkaar brengen. Deze vaksteunpunten zijn bedoeld om, op de leest van de VO-HO-netwerken, de aansluiting en samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en de universiteiten te versterken.

Actielijn 3: vernieuwing van de universitaire opleidingen

De derde actielijn omvat de acties die bedoeld zijn om vernieuwing van het opleidingsaanbod bij universitaire talenopleidingen te stimuleren. Hiervoor is eerst een inventarisatie gedaan van de projecten die de faculteiten eerder hebben opgezet om het curriculum te vernieuwen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om specialisaties, vakcombinaties, didactiek en voorbereiding op de arbeidsmarkt. Daarna zullen de faculteiten nauw samenwerken aan een alomvattend plan waarbinnen taal- en cultuuropleidingen een plaats hebben naast bredere opleidingen met een interdisciplinaire benadering. Daarbij zijn belangrijke aandachtspunten het definiéren van onderzoekspeerpunten die inspelen op maatschappelijke vraagstukken en het uitbreiden van de doorstroommogelijkheden naar de lerarenopleidingen.

Onderzoek naar het werkveld

Ook heeft het Platform onderzoek gedaan naar de arbeidsmarktperspectieven van talenstudenten. Hiervoor heeft het Platform enquêteonderzoek gedaan onder een groot aantal studenten en alumni. Ook is het Platform in gesprek gegaan met diverse werkgevers en recruiters. De uitkomsten van dit onderzoek zijn verwerkt in een uitgebreid verslag waarin onder meer de diverse beroepen staan waarin oud-talenstudenten na hun studie terecht zijn gekomen. Dit verslag is via deze link te downloaden.