Logo Universiteit Utrecht

Nationaal Platform voor de Talen

Activiteiten

Wat doet het Nationaal Platform voor de Talen?

Het Nationaal Platform voor de Talen werkt in opdracht van de geesteswetenschappelijke faculteiten aan een Deltaplan voor de toekomst van de universitaire talenopleidingen in Nederland. Hierbij is samenwerking met de faculteiten, lerarenopleidingen, het werkveld en scholen essentieel, zodat de beleidskeuzes van de afzonderlijke universiteiten in het plan kunnen worden meegenomen. Het Platform overlegt dan ook op regelmatige basis met bestuurders en docenten van de betrokken opleidingen.

Deltaplan

De faculteiten willen met het Deltaplan de aantrekkelijkheid van de talenstudies voor leerlingen en studenten verbeteren. Daarbij gaat het erom dat leerlingen de taalvakken in het voortgezet onderwijs interessant vinden, dat studiekiezers weten wat de opleidingen inhouden, en dat de arbeidsmarktperspectieven die talenstudies bieden helder zijn. Het Deltaplan waar het Platform aan werkt, zal een uitgebreide beschrijving geven van vier actielijnen die worden gevolgd om deze doelen te bereiken. Die actielijnen worden hieronder kort toegelicht.

Actielijn 1: studiekiezers enthousiasmeren en informeren

De eerste actielijn is een campagne voor studiekiezers, waarbij leerlingen uit de bovenbouw van het vwo gestimuleerd om de keuze voor een universitaire talenopleiding te overwegen. Om de aantrekkelijkheid van deze opleidingen te vergroten, moeten studiekiezers immers zicht hebben op wat een talenstudie inhoudt, welke taalgerichte universitaire opleidingen er zijn, en voor welke beroepen deze opleiden.

Het Platform heeft daarom een promotiecampagne opgezet om studiekiezers te informeren en te enthousiasmeren voor talenstudies. Hiervoor is de campagnesite Talenstudievoorjou.nl in het leven geroepen, waarop interviews met studenten en alumni te lezen zijn. Ook is op deze site algemene informatie over universitaire talenopleidingen te vinden en kunnen studiekiezers via de opleidingenkiezer het complete aanbod aan universitaire bacheloropleidingen op het gebied van talen doorzoeken en een beeld krijgen van de beroepsperspectieven. In aanloop naar de open dagen van universiteiten worden studiekiezers via advertenties op sociale media geattendeerd op deze site.

Actielijn 2: vernieuwing van de schooltalencurricula

De tweede actielijn bestaat eruit het onderwijs in de schooltalen in het voortgezet onderwijs te verrijken door samenwerking tussen faculteiten, lerarenopleidingen en middelbare scholen te stimuleren. De voorstellen die zijn gedaan in het kader van Curriculum.nu kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid en de kwaliteit van het talenonderwijs in het voortgezet onderwijs. Daarom ondersteunt het Platform initiatieven die erop gericht zijn die curriculumvernieuwing concreet vorm te geven. Hierbij werkt het Platform in nauw overleg met SLO.

Hiervoor wordt onder meer een website opgezet met innovatief lesmateriaal voor taaldocenten, die binnenkort wordt gelanceerd. Als aanvulling daarop ondersteunt het Platform specifieke projecten die gericht zijn op vernieuwing van de curricula, zoals het bouwen van een website die leerlingen helpt bij het schrijven van profielwerkstukken voor de talenvakken. Dit doet het Platform in samenwerking met het Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen.

Actielijn 3: docenten en lerarenopleiders ondersteunen

Bij actielijn 3 gaat het om docenten en lerarenopleiders ondersteunen, zodat zij nieuwe kennis en vakdidactische inzichten kunnen opdoen. Schooldocenten hebben immers een grote invloed op de studiekeuze van leerlingen, aangezien zij tijdens lessen hun enthousiasme voor de talenvakken op hun leerlingen kunnen overbrengen. Daarom ontwikkelt het Platform manieren om docenten en lerarenopleiders te ondersteunen, bijvoorbeeld met informatieve bijeenkomsten, studiedagen en nascholingsprogramma’s.

Actielijn 4: vernieuwing van de universitaire talencurricula

De vierde actielijn omvat de acties die bedoeld zijn om vernieuwing van het opleidingsaanbod bij universitaire talenopleidingen te stimuleren. Hiervoor wordt onder andere een inventarisatie gedaan van de beleidsaccenten van de faculteiten en worden lopende projecten in kaart gebracht die de universiteiten zelf hebben opgezet ter vernieuwing van het onderwijs. Ook wordt er specifiek gekeken naar initiatieven gericht op beroepsvoorbereiding.

Onderzoek naar het werkveld

Een laatste belangrijke activiteit van het Platform is onderzoek doen naar de arbeidsmarktperspectieven van talenstudenten. De aantrekkelijkheid van uitdagende opleidingsprogramma’s en de relevantie van de daarbij behorende didactiek worden namelijk in significante mate bepaald door de behoeften van de samenleving en het relevante werkveld. Daarom onderhoudt het Platform contacten met veel externe partijen. Een belangrijke activiteit is informatie vanuit het werkveld inwinnen over relevante competenties voor beginnende professionals, maar ook de visies van afgestudeerden achterhalen op de relatie tussen opleiding en werk.

Om dit te bereiken, heeft het Platform enquêteonderzoek gedaan onder een groot aantal studenten en alumni. Ook is het Platform in gesprek gegaan met diverse werkgevers en recruiters. De uitkomsten van dit onderzoek zijn verwerkt in een uitgebreid verslag waarin onder meer de diverse beroepen staan waarin oud-talenstudenten na hun studie terecht zijn gekomen. Dit verslag zal binnenkort op onze site aangeboden worden.