Logo Universiteit Utrecht

Nationaal platform voor de talen

Activiteiten

Wat doet het Nationaal Platform voor de Talen?

Het Nationaal Platform voor de Talen werkt samen met de geesteswetenschappelijke faculteiten aan een Deltaplan voor de toekomst van de universitaire talenopleidingen in Nederland. Dit is een plan waar alle faculteiten en talenopleidingen achter moeten staan. Het plan is erop gericht dat de talenopleidingen voldoen aan de behoeftes van het werkveld en aantrekkelijk en uitdagend zijn voor studiekiezers. De samenwerking van het Platform met de faculteiten, het werkveld en scholen is hierbij dan ook essentieel. De website van het Platform is bedoeld als bron van relevante informatie voor alle betrokkenen.

De faculteiten en talenopleidingen

Het Platform ondersteunt en adviseert de geesteswetenschappelijke faculteiten en talenopleidingen om het universitaire talenonderwijs te vernieuwen en aantrekkelijker te maken. Doel is een omvattend en coherent studieaanbod te creëren waarbij  de beleidsprincipes van de individuele faculteiten en de expertise in de verschillende opleidingen een belangrijk uitgangspunt zijn. Ook werkt het Platform er samen met de faculteiten aan om de talenopleidingen efficiënter te maken door samenwerking tussen opleidingen te stimuleren. Dat geldt zowel op masterniveau, bijvoorbeeld voor Masterlanguage, als op bachelorniveau. Hierbij is de rol van het Platform vooral die van makelaar tussen de verschillende partijen.

Om samenwerking te bevorderen op weg naar een Deltaplan overlegt het Platform regelmatig met bestuurders, docenten en studenten van de betrokken faculteiten.

Het werkveld

De aantrekkelijkheid van uitdagende opleidingsprogramma’s en de relevantie van de daarbij behorende didactiek worden in significante mate bepaald door de behoeftes van de samenleving en van het relevante werkveld. Daarom onderhoudt het Platform contacten met veel externe partijen. Een belangrijke activiteit is informatie inwinnen vanuit het werkveld over relevante competenties voor beginnende professionals, maar ook de meningen van afgestudeerden achterhalen over de relatie tussen opleiding en werk.

Om dit te bereiken, brengt het Platform de recente uitkomsten in kaart van alumni-onderzoek afgenomen door de individuele universiteiten. Daarnaast zet het Platform zelf enquêtes, individuele interviews en focusgroepgesprekken op onder studenten, alumni, stagebedrijven en recruiters. De uitkomsten van deze onderzoeken worden uiteindelijk met alle faculteiten gedeeld.
Bij het ontwikkelen van het Deltaplan zal het Platform ook contacten onderhouden met het werkveld, zodat werkgevers goed geïnformeerd worden over nieuwe ontwikkelingen en over de competentieprofielen van afgestudeerde talenstudenten.

De scholen

Om de aantrekkelijkheid van de talenopleidingen te vergroten, moeten studiekiezers goed inzicht hebben in wat een talenstudie inhoudt, welke taalgerichte opleidingen er zijn, en wat de beroepsmogelijkheden zijn. In dit kader gaat het Platform een promotiecampagne uitvoeren. Via sociale media worden studiekiezers geïnformeerd over eigentijdse vraagstukken waar taalprofessionals een bijdrage aan kunnen leveren en over de vele beroepsmogelijkheden waar een talenopleiding toegang toe biedt. Via een speciale website kunnen studiekiezers ook uitgebreide informatie vinden over opleidingen die aan hun specifieke wensen voldoen.

Het vernieuwen van de taalvakken in het voortgezet onderwijs, als onderdeel van Curriculum.nu, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid van die vakken. Daarom ondersteunt het Platform initiatieven die de kwaliteit van het onderwijs in de schooltalen bevorderen. Zo zal via de website van het Platform innovatief onderwijsmateriaal voor docenten beschikbaar worden gesteld, georganiseerd rond de centrale thema’s van de beoogde vernieuwing. Daarnaast zal het Platform kleine projecten ondersteunen waarbij talenopleidingen, universitaire lerarenopleidingen en scholen samenwerken om masterclasses te organiseren en nieuwe lespakketten te ontwikkelen en verzorgen.

Het Platform werkt samen met de meesterschapsteams van VakdidactiekGW om een impuls te geven aan de vernieuwing. Daarbij zijn taaldocenten, schooldecanen, lerarenopleidingen, beroepsverenigingen en belangenverenigingen belangrijke gesprekspartners.